OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

JAK NAKUPOVAT

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.

Dále můžete pokračovat ve výběru.
Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík a přejděte k pokladně.

Zvolte způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.     Provozovatelem internetového obchodu www.novehracky.eu je Milena Svobodová IČO 40450759 , Bieblova 12, Brno 613 00 723/24, na základě Živnostenského listu vydaného v Brně .Kontaktním telefonem je 776 638 753 , nebo email. Provozovatel je prodávající, nebo dodavatel. (dále jen prodávající)

2.     Kupující / spotřebitel je fyzická, nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.novehracky.eu(dále jen kupující)

3.     Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní a záruční podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

4.     Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a jsou platné pro nákup na www.novehracky.eu

II. Objednání zboží

1.     Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na internetové obchodě www.novehracky.eu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

2.     Objednávku považujeme za závaznou po jejím odeslání ze strany kupujícího. Výsledná cena, která se zobrazí při platbě za zboží je včetně DPH. Nejsme plátci DPH.

Je-li zboží skladem

- je zasíláno balíkem nejpozději do 3 dnů od připsání platby na účet

- případně zadání objednávky se způsobem doručení "na dobírku" prostřednictvím České pošty.

- dodací lhůta se řídí obecnými podmínkami České pošty.

Je-li zboží na objednávku

- dodací lhůry jsou uvedeny u zboží

PŘEVZETÍ BALÍČKU :

- při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

- Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu,

sepsat s dopravcem (poštou) škodní protokol

a toco nejdříve, nejdéle však do dvou dnů - 48 hodin od převzetí .

 UPOZORNĚNÍ:

Každá objednávka je závazná.

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží .

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny právní kanceláři k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

1.     Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. 

2.     V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) na adresu sídla prodávajícího. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

3.     Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

4.     V případě odstoupeníod smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek bude kupujícímu zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a cena nejlevnějšího přepravného. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty. Prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání.

 5.     Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 14 dnů od jeho faktického převzetí.

6.     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku ,bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 14 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy.

7.     Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 14 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

8.     Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů skutečně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou .

IV. Záruční podmínky

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Na nové zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. 

 1. dodání jiné věci, než která byla v kupní smlouvě sjednána, např. jiného druhu, jakosti apod. 
 2. dodání menšího množství, než bylo sjednáno (dodání většího množství není vadou věci, ale plněním bez právního důvodu, které kupující není povinen přijmout)
 3. dodání nekompletní věci, věci s chybějící součástí, potravinářského výrobku bez vyznačení minimální trvanlivosti, spotřebního zboží bez návodu k použití apod.
 4. vada funkce (technická závada)
 5. věci právní vada věci

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Záruka se nevztahuje na:
a) nesprávným použitím výrobku b) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) reklamaci uplatněte písemně(e-mail,dopis),telefonicky nebo osobně.
2) zboží doručte na naši adresu
3) uveďte důvod reklamace a vaši adresu
4) doložte dokladem či jiným věrohodným způsobem nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. (např.datum nákupu,číslo objednávky,e-mailová korespondence apod.)
Vaši reklamaci vyřídíme ihned - ve složitých případech do 3 pracovních dnů,nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Řešení sporů: Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GDPR

 Podmínky ochrany osobních údajů:

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Milena Svobodová IČO: 40450759, se sídlem Bieblova 12 61300 Brno. (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  email: www.novehracky.eu@email.cz
  telefon: +420776638753

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit .

    

    

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve  smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

 1. 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ZÁSILKOVNA -VÝDEJNÍ MÍSTO
BALÍK O ROZMĚRU MAX 50X40X30 CM - nelze poslat /meče, kamiony, sady hraček, křídla..../
75,00 Kč 10,00 Kč
ZÁSILKOVNA ČR nadrozměrná
ZÁSILKOVNA ČR nadrozměrná max. rozměr jedné strany zásilky od 70 cm do 120 cm, váha od 5 do 10 kg
175,00 Kč 10,00 Kč
Doručení na adresu HD
Tato služba funguje na základě nejvýhodnějšího dopravce pro doručení na adresu ve vašem regionu. Kurýr bude vybrán v závislosti na aktuální vytíženosti a kvalitě daných kurýrních společností (Geis, DHL, PPL ...)
130,00 Kč 10,00 Kč
Doručení na adresu HD nad 5 kg
Tato služba funguje na základě nejvýhodnějšího dopravce pro doručení na adresu ve vašem regionu. Kurýr bude vybrán v závislosti na aktuální vytíženosti a kvalitě daných kurýrních společností (ČP, DHL, PPL ..) Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm.Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm
140,00 Kč 10,00 Kč
ZÁSILKOVNA - VÝDEJNÍ MÍSTO SK
ZÁSILKOVNA - VÝDEJNÍ MÍSTO U tohoto typu dopravy preferujeme platby na účet Číslo účtu 670100-2202658782/6210 IBAN CZ58 6210 6701 0022 0265 8782
100,00 Kč 10,00 Kč
ZÁSILKOVNA SK nadrozměrná
ZÁSILKOVNA - VÝDEJNÍ MÍSTO U tohoto typu dopravy preferujeme platby na účet Číslo účtu 670100-2202658782/6210 IBAN CZ58 6210 6701 0022 0265 8782
175,00 Kč 10,00 Kč
Doručení na adresu HD - SK
Tato služba funguje na základě nejvýhodnějšího dopravce pro doručení na adresu ve vašem regionu. Kurýr bude vybrán v závislosti na aktuální vytíženosti a kvalitě daných kurýrních společností (ČP, DHL, PPL ..) preferujeme platby na účet Číslo účtu 670100-2202658782/6210 IBAN CZ58 6210 6701 0022 0265 8782
150,00 Kč 10,00 Kč
OSOBNÍ PŘEVZETÍ
OSOBNÍ PŘEVZETÍ v Brně je možné po dohodě
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA NA ÚČET
Číslo účtu Vám zašleme po přijetí objednávky. Zásilky jsou expedovány až po připsání platby na uvedený účet. Rezervace zboží je provedena na 5 dní, pokud není platba do této doby připsána na uvedený účet, bude automaticky stonována a zboží vráceno zpět k opětovnému prodeji
BEZ POPLATKU
Zaslání na dobírku
Dobírka 50,-Kč + poštovné (zboží zaplatíte při převzetí ) Dobírkou zasíláme zboží nad 300Kč !!! Pokud si balík nevyzvednete a bude nám vrácen, my Vám budeme účtovat náklady na dopravu.. Prosíme o včasné vyzvednutí Vašeho balíku
50,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF